Obvezna razlaga 6. člena in dopolnitev 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Radlje ob Dravi za območje občine Muta v letu 2003 (MUV, št. 20/2004)

Predpisi, na katere predpis vpliva