Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Radlje ob Dravi za območje občine Muta v letu 2003 (prostorski plan občine Muta)

Predpisi, na katere predpis vpliva