Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Radlje ob Dravi za območje občine Muta v letu 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva