Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva