Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Muta v letu 2003 (Prostorski plan občine Muta)

Predpisi, na katere predpis vpliva