Sklep o razveljavitvi Obvezne razlage 2., 8., 9., 11. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva