Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene integralne digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva