Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva