Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Muta v Občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva