Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Muta v občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva